Rädda barnen Uppsala

Samarbete med Uppsala universitet

Vi har ett etablerat samarbete med Uppsala Universitet, Institutionen för socialt arbete (tidigare CESAR) sedan höstterminen 2020

Det ömsesidiga syftet är att öka kunskapen inom socionomutbildningen kring civilsamhällets roll, där Rädda Barnen är en stor aktör. Rädda Barnen deltar för närvarande med en gästföreläsning på termin 1 och erbjuder också uppsatsämnen till studenterna på termin 6. Vi kan också erbjuda uppgifter för volontärer under terminstid.

Uppsatser av studenter på socionom­programmet på Uppsala Universitet, termin sex.

Vårterminen 2021:

Darlene Karungi och Dilnaz Nurmalinova, ”I tidens väntrum: en kvalitativ studie om hur personer som sökt asyl tillsammans med sina familjer har upplevt tiden i väntan på uppehållstillstånd”

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1561785

Vårterminen 2022:

Clara Cornelius och Hanna Mårtensson, ”Jag tänker att barn väldigt tidigt lär sig och förstår att kvinnan är det svagare könet– En kvalitativ studie av pedagogers syn på jämställdhet och genusperspektiv i förskolan.”

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1662950

Ellie Gustafsson och Anna Sellerfors ” Samhällets ansvar för barnfamiljer i otrygga boendesituationer: En kvalitativ rättsfallsanalys över socialtjänstens och rätts-väsendets förhållningssätt till barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd för boende”.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1665560

Vårterminen 2023:

Janet Callmyr och Sarah Sjöstrand ”Lite mer sommarlov helt enkelt
En samverkansuppsats med Rädda Barnen och Aktiv Ungdom i Uppsala om
betydelsen av barns deltagande på sommarlägret Sommarkul i Gottsunda, Uppsala.”

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1762101/FULLTEXT01.pdf

Du kan stödja oss lokalt i Uppsala genom att swisha till: 123 311 56 64

Vill du ge en gåva – ett livsviktigt val