Hej medlem, lite nyheter

 

Vi söker under hösten volontärer till arbete med ukrainska barn på kommunens boende, till projekten Vuxna i skolan och Starka mammor, trygga barn.

Vi söker genom Volontärbyrån och genom utskick till medlemmarna, Facebook och engagemangsmässan för nya studenter som var den 13 september. Vi hoppa få kontakt med intresserade som vi sedan bjuder in till ett möte den 28 september kl 18 i vår lokal Vretgränd 18.

 

Rädda Barnen Sverige har riksmöte den 23 - 25 september i Stockholm. Vår lokalförening deltar med tre ombud (deltagare med rösträtt) och två ombud. .

10 september träffades ombud och observatörer från Uppsala län för att gå igenom våra ställningstaganden till propositioner och motioner. 


_____________________________________________


den 23/5 ordnar vi en utfrågning av våra kommunpolitiker om barns och ungas situation i Uppsala.

9 politiker ställer upp.

 

Har du en fråga - välkommen till mötet,  anmäl dig på länken nedan, eller om du inte kan komma, skicka dina

frågor till oss så ställer vi dem till våra makthavare.


Klicka på nedanstående länk för anmälan, eller skicka mail på lf.uppsala@medlem.rb.se för frågor.

                                                         

Debattkväll med Rädda barnen


Kom och ställ dina frågor direkt till beslutsfattarna!

uppsalastadsteater.se


Välkomna             


/Styrelsen

____________________________________________

Rädda Barnens lokalförening i Uppsala bjuder in medlemmar, volontärer och andra

intresserade till möte.

 

Tid:               måndag 14/3 och måndag 28/3 kl. 18 – 19.30

Plats:            Foajén, Uppsala Stadsteater

Förtäring: Vi bjuder på kaffe/te/läsk med tilltugg

 

 

Syfte med mötet:


Presentation av Rädda Barnen nationellt och lokalföreningen i Uppsala.

Vad gör vi, vad vill vi, vad skulle vi vilja göra med?

Vad vill ni att vi ska göra tillsammans?

 

Den 23/5 ordnar vi en debatt med våra lokalpolitiker kring barns och ungdomars situation i Uppsala.

Vilka frågor vill ni ha belysta?

 

 

Program:


Efter presentationerna fortsätter vi med bordssamtal för reflektioner, tankar, förslag på aktiviteter och viktiga frågor att belysa.

Gemensam uppsamling från bordssamtalen och avslutning.

 

Är du intresserad och vill delta på något av mötena anmäl dig till vår mail lf.uppsala@medlem.rb.se.

Till mötet 14/3 senast 11/3 och till mötet 28/3 senast 25/3                            

                                                                              OBS! Uppdaterade anmälningstider.

VÄLKOMMEN

 

Kristina Axell

Ordförande

Rädda Barnen Uppsala

 

 

Detta arrangemang äger rum i samverkan med Uppsala Stadsteater och Teaterbaren.


______________________________________


Rädda Barnen Uppsala har startat ett samarbete med Socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. En del i detta är att ge förslag till ämnesområden för studier inom ramen för socionomstudenternas uppsatsarbete.


Under våren 2021 genomfördes en studie om asylsökande barnfamiljer på uppdrag av Rädda Barnen Uppsala.


Vid styrelsemöte den 1 november redovisade socionomstudenterna Darlene och Dilnaz sin studie

I tidens väntrum” – En kvalitativ studie om hur personer som sökt asyl tillsammans med sina familjer har upplevt tiden i väntan på uppehållstillstånd.

 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Darlene och Dilnaz för deras fina och engagerade arbete med studien och önskar Lycka till i deras fortsatta arbete.

 

Abstract kan läsas nedan.

Hela studien finns på http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1561785&dswid=-1996

 

Abstract


Denna studie syftar till att undersöka hur personer som sökt asyl tillsammans med sina familjer har upplevt sin livssituation i väntan på uppehållstillstånd, där fokuset läggs på barnfamiljer. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod och resultatet analyseras med hjälp av en innehållsanalys.

Empirin är framtagen genom semistrukturerade intervjuer med män och kvinnor som sökte asyl i Sverige under den så kallade flyktingkrisen.


Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorin om känsla av sammanhang samt utgår från teoretiska begreppen liminalitet och resiliens.


Resultatet visar att personer som söker asyl tillsammans med barn i familjen kan stå inför en rad olika påfrestningar under vänteperioden;

 • ekonomiska svårigheter,
 • otrygga boendeförhållanden,
 • ovisshet inför framtiden och
 • en dubbel orosbörda.


Den ovissa framtiden gör det svårare att uppleva nuet som begripligt och hanterbart när man inte vet om man kommer få stanna i landet eller inte. Oron om barnets framtid och tankar om hur ett avslag kan påverka barnets liv präglar tillvaron i väntan. Men samtidigt är det barnen och familjen som ökar motivationen att fortsätta hålla ut.


Studien lyfter också på vilket sätt det var möjligt för asylsökande att hantera sin situation. Resultatet visar att intervjupersoner har använt sig av olika resiliensstrategier och resurser för att känna sammanhang i sin tillvaro.


Studien kommer slutligen fram till att en lång asylprocess påverkar asylsökande barnfamiljer på flera olika plan och för att individer i dessa familjer ska känna sig kunna hantera sin situation bör man satsa på att förstärka deras känsla av sammanhang. 


_______________________________________


Rapport från årets Julmarknad


Så kunde Rädda Barnen ordna julmarknad igen efter förra årets uppehåll! Mycket folk i Korskyrkan under hela dagen!


Tombolalotterier som vi brukar, nytt för året var ett särskilt smyckeslotteri med  fina vinster och ett tavellotteri med vackra tavlor från lokala konstnärer. Barnloppis och vuxenloppis. Försäljning av bröd, julkransar, sylt, kafé.


Ett mycket uppskattat inslag var årskurs 3, ca 40 barn, från Uppsala musikklasser som sjöng julsånger och andra sånger i en fullsatt kyrksal.


Eftere att vi betalat hyra, annonsering och vissa andra omkostnader, har julmarknaden inbringat ca 25000 kr som oavkortat skickas till Rädda Barnens katastroffond för insatser för barn i krig och andra katastrofer.


Ett stort tack till alla som kom och handlade, fikade och tog lotter, till alla som skänkt vinster och loppissaker, till alla som bakat och bundit kransar, till Korskyrkan, till dem som hjälpt till med annonsering,  till alla som arbetat under marknaden!


Vi ses på julmarknaden2022!


_____________________________________________


Rapport från Bäcklösadagen


Lördag 2 oktober ordnade Uppsalahem en dag för sina nya hyresgäster på Bäcklösa torg, ungdomsjouren, biblioteket, hyresgästföreningen och flera, kaffe och bullar bjöds av Uppsalahem, mycket folk, många barn.


Peter och Kristina från Rädda Barnen var där, alla barn fick välja ett mjukt djur, lära sig säga Rädda Barnen, föräldrarna fick informationsbroschyr. Alla djur utom några små möss tog slut.


En trevlig förmiddag bland glada människor!


_____________________________________________________


Rapport från höstupptakten


Lördag 25 september ordnades höstupptakt för Rädda Barnen i Uppsala län fysiskt och digitalt. Vi hade bjudit in Lina Nordquist riksdagsledamot (L) från Uppsala och representant i riksdagens socialutskott för att få en bild av hur utskottet ser att pandemin har påverkat barn i Sverige.


Lina menar att pandemin fört med sig flera problem för barn men också att barn i Sverige tycks ha klarat sig bättre än barn i länder där skolorna och barnaktiviteter varit stängda.


 • Trångboddheten, barn som inte gått till skolan av rädsla för att ta hem smitta till äldre i en lägenhet där man inte kan hålla avstånd.


 • Svårigheten att studera hemma i de fall skolan ändå var stängd eller en del undervisning var på distans.


 • Barn har kunnat utsättas för övergrepp i hemmet

  

 • För barn i utsatta grupper har digitaliseringen lett till att kontakter skurits av och barnen blivit ensamma.


 • Barn med föräldrar i fängelse har inte kunnat träffa dem fysiskt.


 • Placerade barn, barn med psykisk ohälsa och barn på HVB hem har haft kontakt med socialtjänst och vård digitalt.


 • Barn har förlorat kontakten med sin släkt när restriktionerna hindrat samvaro med äldre.


 • Lina tar också fram att dagens barn och ungdomar nu har en erfarenhet som andra inte har och att alla måste vara uppmärksamma på långtidseffekterna av vad de missat och vad de fått i stället.


Vi tackar Lina för ett mycket intressant föredrag och ser att Rädda Barnen har uppgifter att ta sig an.  


____________________________________________


INBJUDAN TILL HÖSTUPPTAKT FÖR MEDLEMMARNA I RÄDDA BARNEN I DISTRIKT UPPSALA LÄN

 

LÖRDAG 25 SEPTEMBER KL 10.00 – senast 12.00   OBS!  VIA TEAMS

 

Vi bjuder in till höstupptakten via Teams i år också. Det känns säkrast så.

Pandemin har på många sätt påverkat livet för barn och unga. För att få en bild har vi bjudit in Lina Nordquist som kommer att tala om hur pandemin har påverkat barn i utsatta områden och hur våra folkvalda i socialutskottet planerar att ta tag i och lindra detta. Lina är riksdagsledamot (L) för Uppsala län sedan 2018 och ledamot i riksdagens Socialutskott.

 

Program:

  9.45 Logga in

10.00 Välkommen

10.10 Lina Nordquist

10.55 Frågor och synpunkter, därefter avslutning

 

Har du frågor som du vill ha belysta eller tankar som du vill förmedla i sammanhanget skicka dem till df.uppsala@medlem.rb.se senast 20 september.

                                           

Anmäl deltagande genom att skicka namn och e-postadress till df.uppsala@medlem.rb.se senast 20 september, som skickar vi länk för deltagande den 24 september.

 

Mycket välkommen!

 

Distriktsstyrelsen

Kristina Axell

Anette Granström

Anita Lindgren

Kristina Billberg

Lena von Strokirch

Irene Mattisson                


___________________________________


          Aktuellt


       

          Rädda Barnen Uppsala har möjlighet att finansiera eller bidra till lokala projekt eller verksamheter i

          Rädda Barnens regi eller i samverkan med andra organisationer som verkar i Rädda Barnens anda.

          Detta genom att föreningen disponerar avkastningen från testamenterade medel, Inez Ohlssons

          testamente.

             

          För 2021 har styrelsen beslutat att stödja fem organisationer i Uppsala med 30 000 kr vardera.

          Nedan lite kort om dessa och hur detta stöd kan bidra till deras verksamheter.

          

          Dokument visande "Sammanfattning av fördelning av IO-medel" OBS! Scrolla nedåt till nästa sida 

 • Vi har lämnat en ansökan till Kulturnämnden i Uppsala om medel för verksamhet i Gottsunda och Sävja för år 2021, Vi har preliminärt fått positivt svar.
 • Om pandemin tillåter kommer vi att i början av höstterminen 2021 bjuda in studenter från i första hand Socionom-och Lärarprogrammen på Universitetet för att engagera dem i RB och få reda på vad de skulle vilja göra för barns rättigheter.
 • Vi avser att under hösten bjuda in representanter för de politiska partierna i fullmäktige i Uppsala till en hearing om förebyggande insatser för barn och unga.


                                                        ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''         

 

Copyright © Rädda Barnen Uppsala. 2020

Vretgränd 18, Uppsala          Org.nr: 802002-8638            Swish  123 311 56 64 

Webbplatsen uppdaterad 220311